Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

1748 c69c 400
2633 5875 400
Reposted from777727772 777727772 viamuladhara muladhara
Reposted fromshakeme shakeme viamiktoria miktoria

j4ckwynand:

“I can’t do that, it gives me anxiety” vs. “it gives me anxiety because I haven’t done it” = unstoppable force vs. immovable object
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa

November 17 2017

7495 27ad 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadressuicide dressuicide
3517 12fa 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 viakotfica kotfica
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
Reposted fromlabellavita labellavita viakotfica kotfica

November 15 2017

0026 d9a0 400
Reposted frombrumous brumous viamiktoria miktoria

September 16 2017

Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakotfica kotfica
7192 0d7e 400
Reposted fromsolitaire solitaire viaeternaljourney eternaljourney
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamiktoria miktoria

September 08 2017

Masz prawo czuć to,co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy i nie musisz się z niczego tłumaczyć.

Przed nikim.

Z wyjątkiem samej siebie.

Ponieważ to TY podejmujesz decyzje o tym jak będzie wyglądało Twoje życie i to Ty je żyjesz.

— Beata Pawlikowska
Reposted fromtinks tinks viakotfica kotfica
Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
4297 0ef1 400

inthedarktrees:

Mädchen Amick

promotional photos for Twin Peaks, December 1, 1989

Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica

August 29 2017

0030 2ab5 400
Reposted fromasyoulikeit asyoulikeit viakotfica kotfica
4024 7583 400
0828 e46b 400
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl