Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakotfica kotfica
7192 0d7e 400
Reposted fromsolitaire solitaire viaeternaljourney eternaljourney
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamiktoria miktoria

September 08 2017

Masz prawo czuć to,co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy i nie musisz się z niczego tłumaczyć.

Przed nikim.

Z wyjątkiem samej siebie.

Ponieważ to TY podejmujesz decyzje o tym jak będzie wyglądało Twoje życie i to Ty je żyjesz.

— Beata Pawlikowska
Reposted fromtinks tinks viakotfica kotfica
Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
4297 0ef1 400

inthedarktrees:

Mädchen Amick

promotional photos for Twin Peaks, December 1, 1989

Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica

August 29 2017

0030 2ab5 400
Reposted fromasyoulikeit asyoulikeit viakotfica kotfica
4024 7583 400
0828 e46b 400
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viakotfica kotfica
0726 4886 400

cwote:

focus on the here and now :))

August 25 2017

Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuladhara muladhara
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica

August 20 2017

Reposted frombaskua baskua viaSTYLTE STYLTE
8356 eb3b 400

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl