Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

4579 e5d6 400
4777 d775 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakiks kiks
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord

April 25 2017

4928 e0d8 400
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
0411 535c 400
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viametanoiaa metanoiaa

April 21 2017

Jakaż przepaść pomiędzy impresją a ekspresją! Taki już jest nasz ironiczny los - żywić szekspirowskie uczucia, a mówić o nich językiem sprzedawcy samochodów, wyrostka lub gimnazjalnego profesora.
— T. Różewicz
Reposted fromcoeurina coeurina viamaua maua
9073 b9a8 400
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
2393 24c4 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakiks kiks
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakiks kiks
2921 f32c 400
Reposted from61sekund 61sekund viakotfica kotfica
Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
2695 4459 400
Reposted fromfelicka felicka viakiks kiks
6783 20bf 400
Reposted fromfuckblack fuckblack viakiks kiks

April 17 2017

myblueeyedcas:

Actual Model Crowley…

(Season 10 Gag Reel)

2279 f793 400
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakotfica kotfica
9906 f240 400
8261 598c 400
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl