Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

1273 9a11 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viawecouldbeclose wecouldbeclose

March 03 2018

My mind is full of you.

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
0936 e3e7 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viakotfica kotfica

February 27 2018

3957 847e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatiredeveryday tiredeveryday

February 14 2018

7562 490d 400
Reposted fromverronique verronique viadiscodance discodance

Zrobiłbym dla niej absolutnie wszystko. Zraniłbym każdego, kto doprowadziłby ją jeszcze raz do takiego płaczu. Spaliłbym dla niej całe miasta. 

— T.M. Frazier - "King"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadressuicide dressuicide

February 09 2018

4163 11bc 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakiks kiks

January 31 2018

Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak viakotfica kotfica

January 25 2018

Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viakotfica kotfica
9666 27f4 400
Reposted from12czerwca 12czerwca viakotfica kotfica
0115 8d41 400
Reposted frommangoe mangoe viakotfica kotfica
7095 6552 400
Reposted fromchocoway chocoway viaeternaljourney eternaljourney
0458 9a17 400
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
2763 9a89 400
Reposted fromrejka rejka viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl